CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

a) Mục đích và phạm vi thu thập

Macca Tây Nguyên không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ.
Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Macca Tây Nguyên thu thập bao gồm:
  • Họ và tên:
  • Địa chỉ:
  • Điện thoại
  • Email:
Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ
  • Tên sản phẩm:
  • Số lượng:
  • Thời gian giao nhận sản phẩm:

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Macca Tây Nguyên sử dụng trong nội bộ và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Macca Tây Nguyên